Защита на лични данни

ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КЛИЕНТ/КОНТРАГЕНТ

1. Идентификация

„НЕО МЕДИЯ“ е гражданско дружество регистрирано в Регистът БУЛСТАТ с БУЛСТАТ  124621080 със седалище и адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. М. Андреев 7А, представлявано от Дариел Петров и Николай Димитров – управители.

2. Връзка с Администратора

Връзка с Администратора може да бъде осъществена по някой от следните начини:

 • писмено на адрес: гр. Добрич 9300, ул. Михаил Андреев 7А
 • на телефон: 00359 58 625281
 • на имейл адрес: office@neo-media.org
 • интернет сайт: neo-media.org
 • лице за контакт: Дариел Петров

3. Обработвани лични данни

Вашите лични данни, които администратора събира и обработва, са:
Три имена, адрес, имейл адрес, данни за компания, телефон.

4. Правно основание за обработване на лични данни

Администраторът обработва Вашите лични данни на основание:

а) чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламента, а именно: обработването е необходимо за изпълнението на сключения с представляваното от Вас Дружество договор;

б) чл. 6, параграф 1, буква в) от Регламента, а именно: обработването е необходимо за спазването на законовите задължения на Администратора по Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство.

5. Цели на обработването на лични данни

Посочените лични данни се обработват от Администратора за следните цели:

 • Изпълнение на сключения с представляваното от Вас дружество договор;
 • В изпълнение на законови задължения в областта на счетоводството и данъчното законодателство.

6. Посочените Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на следните получатели и категории получатели:

 • Компетентни държавни органи, например: НАП, Комисия за защита на личните данни, съд, прокуратура, следствие, МВР и др. – в изпълнение на задълженията на Администратора, съгласно българското законодателство;
 • Доставчици на счетоводни услуги;
 • Правни консултанти
 • Одитори
 • Други, ако е предвидено от закон;

7. Личните данни се съхраняват от Администратора за срока на съществуване на договора за следните срокове:

 • По време на действие на сключения с представляваното от Вас дружество договор и в 5-годишния давностен срок след това;
 • В по-дълъг срок, ако закон предвижда това.

8. Предоставяне на лични данни извън територията на ЕИП

Администраторът няма да предоставя Вашите лични данни на получатели в държави извън ЕИП.

9. Вашите права във връзка с личните Ви данни, обработвани от Администратора

Вие имате право по всяко време да поискате от Администратора:

9.1.Коригиране на личните Ви данни, в случай че обработваните за Вас лични данни са неточни. Вие имате право също непълните ви данни да бъдат попълнени, включително без добавяне на декларация.

9.2.Изтриване на личните Ви данни, в случай че:
а) личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;
б) оттегли ли сте съгласието си, въз основа на което са обработвани личните Ви данни (за лични данни, които се обработват въз основа на съгласие);
в) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
г) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение на Администратора съгласно българското законодателство или законодателството на Европейския съюз;

9.3. Ограничаване на обработването на личните Ви данни, в случай че:
а) оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на Администратора да провери точността на Вашите данни.
б) обработването на лични данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите ползването им;
в) Администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие ги изискате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.4. Възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случай че:
а) обработването на личните Ви данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора на трета страна,
б) личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг,
в) личните Ви данни се обработват за научни или исторически изследвания или статистически цели.
Права по тази т. 9, посочени по-горе, може да упражните като отправите писмено искане на адреса на Администратора, изпратите електронно искане на имейл адреса на Администратора, посочени по-горе в т.2 от настоящия документ.

9.5 Право на жалба до надзорен орган
Имате право да подадете жалба до българска Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с личните Ви данни са нарушени.

10. Използване на автоматизирана система за вземане на решения

Администраторът не използва система за автоматично вземане на решения, включващи профилиране при обработването на личните Ви данни.

Моля по възможност подпишете по-долу настоящото и изпратете подписаното копие от него на Администратора по някой от посочените в т. 2 възможности за контакт с него – сканирано копие по имейл или по пощата.